بهمن 02, 1398

فرم درخواست امریه

شرایط لازم:
-افراد معرفی شده نباید هیچگونه وابستگی نسبی یا سببی با کارکنان و مسئولین دستگاه داشته باشند.
-عدم معرفی مشمولان وظیفه دارای غیبت.
-عدم معرفی و پذیرش مشمولان وظیفه دارای سابقه خدمت در مراکز نظامی و انتظامی
-اخذ تعهد نامه از مشمولان مبنی بر عدم درخواست ادامه تحصیل ،معافیت کفالت پزشکی و هر امری که موجب کاهش مدت زمان خدمت گردد.
-عدم معرفی و پذیرش متقاضیانی که مشمول کسر خدمت بسیج می باشند.
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد:
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
تعهدات:

- اینجانب ضمن آگاهی کامل از شرایط خدمت در این اداره کل ، با مشخصات فوق تقاضای گذراندن خدمت مقدس سربازی را دارم و همچنین آمادگی کامل برای مقیم شدن در هریک از شهرستانها و یا مناطق استان به تشخیص آن اداره کل را دارم و هیچگونه اعتراض و ادعایی در طول دوران خدمت نخواهم داشت .

ورودی نامعتبر
کد اعتبارسنجی بازآوری ورودی نامعتبر

پیگیری وضعیت درخواست امریهاخبار نظام وظیفه عمومی